مدل EB535151VU
میلی امپر 1500
تعویض توسط کاربر
سازگار Samsung Galaxy Advance I9070